Close

V našem produktovém portfoliu najdete panikové zámky pro únikové dveře, zámky a přís­lušenství pro­tipožárních dveří a zadla­bací zámky dle  EN ČSN 179/ 1125 až po DIN 18251 pro vnitřní dveře a dveře objektů od firmy BKS. Tento dveřní hardware je určen pro moderní zámky objektů, pro dřevěné a ocelové dveře nebo skleněné dveře, ale hliníkové i plastové dveře s nejvyššími požadavky na bezpečnost.

Rádi Vám poradíme a navrhneme pro Vás optimální řešení dveřního hardware na požárně únikových cestách dle norem ČSN EN 179 a ČSN EN 1125. Kontaktujte nás na adrese: andres@acssolution.cz.

PRODUKTOVÉ PORTOLIO

DVEŘNÍ HARDWARE – PANIKOVÉ ZADLABACÍ ZÁMKY

PRO OCELOVÉ NEBO DŘEVĚNÉ DVEŘE

I. Zámky s panikovou funkcí – řada 21

  • Zámky únikových dveří
  • Elektricky zamykatelný panikový zámek (EVP)
  • EK – zámky
  • Bezdrátový bateriový zámek

II. Manuálně zamykané uzamykací systémy s panikovou funkcí – řada 23

PRO HLINÍKOVÉ NEBO PLASTOVÉ DVEŘE

III. Zámky s panikovou funkcí – řada 19

  • Zámky únikových dveří
  • Elektricky zamykatelný panikový zámek (EVP)
  • EK – zámky
  • Motorové zámky

IV. Manuálně zamykané uzamykací systémy s panikovou funkcí – řada 18

V. Zadlabací zámky – řada 13

VI. Motorové západkové zámky pro 2křídlové dveře

I. ŘADA 21 - PRO DŘEVĚNÉ A OCELOVÉ DVEŘE

Zadla­bací zámky BKS řady 21 jsou speciálně přizpůsobeny pro dřevěné nebo ocelové dveře – s velkou hloubkou na vložku a zaob­leným plochým čelem zámku. Vhodné uzávěrové pro­ti­kusy a zapa­dací plechy pro rámy zámky perfektně doplňují. 

Díky výko­novým cha­rak­te­ris­tikám, jako je např. odol­nost proti vloupání, způsobilost pro­tipožárních a únikových dveří a možná inte­grace se sys­témem kontroly vstupu, můžete zadla­bací zámky použít u dveří ze dřeva nebo ocele v mnoho oblas­tech.

Nejsou potřebné žádné pomocné střelky: spouštěcí páka inte­grovaná ve střelkové závoře automaticky zamkne střelkovou závoru. Manu­ální zamykání dveří je nadbytečné díky automatickému vysu­nutí závory na 20 mm.

K dispo­zici jsou nás­ledující typy zámků:

SAMOUZAVÍRACÍ ZAMYKACÍ SYSTÉM S PANIKOVOU FUNKCÍ

Pro insta­laci sig­nalizačního zařízení pro případ vloupání a pro sys­témy řízení vstupu byste nemohli učinit lepší volbu, než jsou tyto mecha­nické, samoz­amykací zadla­bací zámky schválené dle VdS. Jejich funkce jsou ovládané kontrolními kon­takty. Kromě toho uspoří při insta­laci mnoho času jednotné rozměry těla dveřního zámku a zadlabání dle DIN.

Zámky únikových dveří jsou ve směru úniku vždy opatřeny panikovou funkcí (paiková funkce B / paniková funkce C/ paniková funkce E).

ELEKTRICKY ZAMYKATELNÝ PANIKOVÝ ZÁMEK EVP

Používá se ve spojení s otvíračem únikových dveří inte­grovaným v zapa­d­acím plechu. Inte­grovaná pře­s­tavi­telná střelka je umístěna do oblasti závory a přídržný bod elek­trického zajištění je optimálně usazen v oblasti zámku. Tento panikový zámek způsobilý pro pro­tipožární a protikouřovou ochranu. Schváleno dle normy EN 179 / EN 1125 / EN 12209. Zámek je ve směru úniku opatřen panikovou funkcí (voli­telně  paniková funkce B / paniková funkce E).

ELEKTRICKY PŘIPOJITELNÝ ZÁMEK

Používá se s doplňkovou, elek­tricky připoji­telnou ven­kovní klikou u 1- nebo 2-křídlých dveří se sys­témy kontroly vstupu. Kontrola vstupu s elek­tricky ovládanou ven­kovní klikou. Panikový zámek lze ovládat prostřed­nictvím tlačítka elek­trického otvírače, inter­komu, časového spínače a sys­tému kontroly vstupu. V nouzovém případě lze dveře kontrolovaně otevřít pomocí mecha­nické pro­filové cylindrické vložky ( paniková funkce vynu­ceného uzamčení C). 

BEZDRÁTOVÝ BATERIOVÝ ZÁMEK

Samouzavírací panikový zámek kombi­novaný s možností bezdrátového nas­tavení vnějšího tlačítka; tímto je možné ovládání oprávnění přístupu u jedno- a dvoukřídlých dveří bez nutnosti pokládat kabely. Doda­tečná bezpečnost: není potřebné ruční zamykání – střelková závora se automaticky vysune do 20 mm. V nouzovém případě lze dveře kontrolovaně otevřít pomocí mecha­nické pro­filové cylindrické vložky ( paniková funkce vynu­ceného uzamčení C). 

II. ŘADA 23 - MANUÁLNĚ ZAVÍRANÝ ZAMYKACÍ SYSTÉM S PANIKOVOU FUNKCÍ
MANUÁLNÍ ZADLABACÍ ZÁMKY PRO OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ DVEŘE

Zadlabací  zámky řady 23 pro dřevěné a ocelové dveře nabízejí široké možnosti uplatnění. Jsou určené pro požárně odolné dveře, nouzové východy nebo panikové dveře. Nabízíme zadlabací zámky v různých prove­deních. Díky zámkům této série je možný únik z vnitřních prostor v případě nebezpečí, neo­právněný přístup zvenčí je přitom znemožněn.

Zámky jsou ve směru úniku vždy opatřeny panikovou funkcí (voli­telně paniková funkce B / paniková funkce C/ paniková funkce Dpaniková funkce E).

III. ŘADA 19 - PRO HLINÍKOVÉ NEBO PLASTOVÉ DVEŘE
ZÁMKY S PANIKOVOU FUNKCÍ

Zadla­bací zámky BKS  řady 19  jsou přizpůsobeny speciálním požadavkům na hliníkové nebo pla­stové dveře s rámovou kon­strukcí. U štíhlých, s různou tuhostí kon­struovaných pro­filů potře­bujete zámky s menší hloubkou zád­labu než u dřevěných nebo ocelových dveří. Díky jednotné výšce těla zámku, nas­tavi­telné panikové straně s rozděleným oře­chem a sklopné střelkové závoře zaručují samouzavírací zadla­bací zámky pro 1 a 2křídlé dveře s trubkovým rámem ještě větší flexibilitu při současné redukci skladování.

Zámky únikových dveří jsou ve směru úniku vždy opatřeny panikovou funkcí ( paniková funkce B / paniková funkce Cpaniková funkce E).

ELEKTRICKY ZAMYKATELNÝ PANIKOVÝ ZÁMEK (EVP) ŘADY 19

Používá se ve spojení s otvíračem únikových dveří inte­grovaným v zapa­dacím plechu. Pro­tože byla inte­grovaná pře­s­tavi­telná střelka umístěna do oblasti závory, je přídržný bod elek­trického zajištění optimálně usazen v oblasti zámku. Tyto to zámky jsou schváleny dle normy EN 179 / EN 1125 / EN 12209. Elektricky zamykatelný panikový zámek (EVP) je ve směru úniku opatřen panikovou funkcí ( voli­telně  paniková funkce B / paniková funkce E).

EK ZÁMKY

Používají se ve spojení s doplňkovou, elek­tricky připoji­telnou ven­kovní klikou u 1 nebo 2křídlých dveří se sys­témy kontroly vstupu. V případě nouze lze dveře kontrolovaně otevřít přes mecha­nickou pro­filovou cylindrickou vložku. Ven­kovní klika se zapne, tzn., že vstup je ovládán elek­tro­nicky. Ovládání lze pro­vádět pomocí tlačítka elek­trického otvírače, inter­komu, časového spínače a sys­tému kontroly vstupu. Stav jednot­livých prvků zámku lze elek­tricky zjišťovat pomocí inte­grovaného spínače.

V případě nouze (např. záchranná opatření požárního sboru) lze dveře kontrolovaně otevřít přes mecha­nickou pro­filovou cylindrickou vložku (paniková funkce vynu­ceného uzamčení C)

MOTOROVÉ ZÁMKY

Střelková závora se motoricky vrátí zpět. Dobu odb­lokování lze mecha­nicky individuálně nas­tavit (v rozmezí od 2 do 20 sekund). Mecha­nické odb­lokování je kdykoliv možné pomocí klíče a kliky. Stejné rozměry těla zámku u všech zámků řady 19. Způsobilost pro pro­tipožární a pro­ti-kouřovou ochranu a schváleno dle normy EN 179 / EN 1125 / EN 12209. Tyto panikové motorové zámky jsou vhodné pro bezba­riérové stavby podle normy DIN 18040. Motorový zámek je ve směru úniku opatřen panikovou funkcí E.

IV. ŘADA 18 - MANUÁLNĚ ZAMYKANÉ ZAMYKACÍ SYSTÉMY
ZADLABACÍ ZÁMKY S PANIKOVOU FUNKCÍ

Zámky řady 18 můžete použít u jedno a dvoukřídlých nouzových východů nebo u panikových dveří – jsou totiž schválené podle norem EN 179 i EN 1125 a lze je kombi­novat s přís­lušným kováním dveří BKS. Díky jednotné výšce těla zámku pasují do prakticky všech dveří s rámovou kon­strukcí.

Zadla­bací zámky BKS – řada 18 jsou ve směru úniku vždy opatřeny panikovou funkcí (voli­telně  paniková funkce B / paniková funkce C/ paniková funkce D / paniková funkce E).

V. ŘADA 13 - MANUÁLNĚ ZMÝKANÝ SYSTÉM PRO HLINÍKOVÉ A PLASTOVÉ DVEŘE
ZADLABACÍ ZÁMKY 1300 / 1308 / 1314 / 1311

V řadě případů je volba zámků řady 13 správná. Vyhovují normě DIN 18251-2, třída 3 pro sys­témy dveří s rámovou kon­strukcí a jsou schválené dle EN 12209. Z důvodu jejich pře­s­tavi­telné střelce jsou použi­telné i pro DIN levé a DIN pravé. Zadlabací zámky jsou způsobilé pro pro­tipožární a pro­tik­ouřovou ochranu.

ZADLABACÍ ZÁMKY 1316

Zadlabací zámky jsou způsobilé pro pro­tipožární a pro­tik­ouřovou ochranu a schválené dle norem E 179 / EN 1125/ EN 12209.

Zadla­bací zámky BKS 1316 jsou ve směru úniku opatřeny panikovou funkcí E.

VI. ZÁPADKOVÉ ZÁMKY S POHONEM
MOTOROVÉ ZÁPADKOVÉ ZÁMKY B-1893 / B-1993 PRO 2KŘÍDLOVÉ ÚNIKOVÉ DVEŘE PODLE EN 179 NEBO EN 1125

Zadlabávací zámek vybavený obzvláště rychle pracujícím motorem disponuje třemi funkcemi: motoricky se pohybuje spodní a horní zamykací tyč, přebírá na přání funkci perman­entního otevření pro denní průběžný provoz a n­abízí i funkci elekt­rootvírače, přičemž pasivní křídlo zůstane zavřené a je možné otevřít pouze aktivní křídlo.